My?l?, ?e nie studiowa?abym dzisiaj na trzecim roku toru?skiej Wy?szej Szko?y Bankowej gdyby nie stypendia, które od ponad dwóch lat fundowa? mi Pan Andrzej Rakowicz. Dzi?ki temu wsparciu mog?am spokojnie mieszka? i uczy? si? w Bursie Akademickiej Caritas w Przysieku. Nie musia?am ka?dego dnia doje?d?a? do Torunia z mojej, po?o?onej ponad 40 km rodzinnej miejscowo?ci. Oprócz mnie stypendia od Pana Andrzeja Rakowicza otrzymywa?a tak?e moja kole?anka z Bursy.

Od tego roku akademickiego, wraz z przyjació?kami wynajmuj? mieszkanie w Toruniu, a w wolnych chwilach - najcz??ciej w weekendy, praktykuj? w biurze podatkowym. Tak? to w?a?nie specjalno?? wybra?am sobie na studiach dziennych w Wy?szej Szkole Bankowej, na kierunku finanse i bankowo??.

Obecnie - tak?e przy wsparciu Pana Andrzeja Rakowicza, zacz??am gromadzi? publikacje i ksi??ki do mojej pracy licencjackiej, któr? chc? obroni? jak najlepiej poniewa? my?l? o zdobyciu tytu?u magistra. Nie bez znaczenia jest dla mnie i to, ?e gdy moj? rodzin? dotkn??y problemy Pan Andrzej Rakowicz wspiera? nas i udziela? porad.

?yczliwo?? i wsparcie jakiego dozna?am pozwoli?o mi nie tylko zadba? o siebie i o rodzin?, ale tak?e sprawi?o, ?e zacz??am pomaga? innym.

Kiedy ?ona Pana Andrzeja opowiedzia?a mi o smutnym losie psa, wyrzuconego gdzie? na wsi z samochodu przez z?ych ludzi, postanowi?am go przygarn??. Pupil - bo tak si? on wabi od blisko roku mieszka z moj? rodzin?, dzielnie pilnuje naszego gospodarstwa i, jak wida? na zdj?ciu obok - ma si? ca?kiem dobrze.

Paulina

 

1 2 3 4