Andrzej Rakowicz – radca prawny, ?onaty, dwójka dzieci. ?ona jest dziennikarzem publicyst?.

Aktywnie dzia?a na rzecz rozwoju spo?eczno - gospodarczego, w ci?gu sze?ciu lat razem z przedsi?biorcami w regionie zbudowa? od podstaw firmy zatrudniaj?ce dzi? ??cznie ponad 600 osób.

Jego pasj? s? dzia?ania na rzecz kultury. Wspó?tworzy? Radio Toru?. Jest wspó?za?o?ycielem stowarzysze?: Forum Twórców i Animatorów Kultury, Stowarzyszenia Societas Toruniensis oraz wspó?za?o?ycielem i d?ugoletnim przewodnicz?cym Rady Kujawsko-Pomorskiego Klubu-Kapita?u. Wspiera Stowarzyszenie Sarmackie Dziedzictwo. Jest przewodnicz?cym Regionalnej Komisji Rewizyjnej PO RP. W Platformie Obywatelskiej od momentu jej za?o?enia.